Testace HV

Testování historického vozidla

I. Předpisová základna

Testování historických vozidel je prováděno dle zákona č. 56/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 355/2006 Sb. (dále jen vyhláška). Jako základní podmínku zákon stanovuje minimálně 30 let stáří vozidla. Dále stanovuje podmínky pro provádění testování vozidel zapsaných v registru silničních vozidel (mající tzv. bílé značky) na historickou původnost (viz níže citace zákonů). Jedná se o to, že v případě převodu vozidla, které splní podmínky pro historické vozidlo, bude toto moci být osvobozeno od emisního poplatku dle zák. č. 542/2020 Sb.

II. Historické vozidlo

Jako historické lze otestovat vozidlo starší 30 let, které je v historicky korektním stavu, ať již původní či renovované. Nepřípustné jsou jakékoliv nedobové úpravy a doplňky.

III. Testování

Testování je prováděno dvoustupňově. Klubová testovací komise (KLTK) zhodnotí historickou původnost, krajská testovací komise (KTK) zjišťuje technickou způsobilost historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

IV. Doklady k testování

Základním dokumentem je vyplněná “Žádost o provedení testování historického vozidla”. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů. Formulář se vyplňuje on-line formou na tomto odkazu. Zde žadatel vyplní své kontaktní údaje, technické údaje o vozidle, stručnou historii vozidla, kdo jej renovoval atd. Současně také vloží fotografie vozidla, jak jej systém navede. Formulář, samozřejmě, může na základě pověření žadatele vyplnit jeho zástupce, či přímo testovací komisař.

Jak je vyžadováno vyhláškou, žadatel nechá vyhotovit 6 párů barevných fotografií vozidla formátu 6 x 9 cm zhotovených na lesklém fotopapíře. Vozidlo musí být přes celý formát s nerušivým pozadím (ideálně bílá, šedá zeď atp.) Pro všechna vozidla s výjimkou motocyklů v provedení solo je stanoveno provedení šesti fotografií z pohledu levo-předního a šesti z pohledu pravo-zadního. Motocykly v solo provedení (bez postranního vozíku) se fotí kolmo zleva a kolmo zprava.

Na fotografiích bude vozidlo tak, jak bude provozováno na pozemních komunikacích. Tzn. i s případnou světelnou rampou na zádi vozidla atp. Naopak veškeré původní registrační značky musí být odstraněny.

Vozidlo žadatel přistaví k provedení klubového testování dle dohody na níže uvedených kontaktech. Klubová komise provede testování vozidla a výsledek zapíše do on-line žádosti.

Následuje prohlídka v odborné dílně (§6, odst. 4 vyhlášky, citace viz níže). Formulář je ke stažení zde, případně jej žadateli vydá KLTK. Prohlídka v odborné dílně může být provedena i v předstihu před testováním.

Krajská testovací komise provede ověření technické způsobilosti pro provoz na pozemních komunikacích. Doporučujeme nechat si vystavit protokol z kterékoliv stanice technické kontroly o technické prohlídce na žádost zákazníka. Předseda KTK následně vydá žadateli dvě vyhotovení žádosti.

V. Registrace historického vozidla

Místně příslušný úřad se sídlem v krajském městě (v případě Třebíče je to magistrát města Jihlavy) zaregistruje historické vozidlo na základě předložené “Přihlášky k registraci historického vozidla”. Přílohou jsou 2 vyhotovení “Žádosti o provedení testování historického vozidla”, 1 pár fotografií vozidla, „zelená karta“ – doklad o uzavřeném povinném ručení, doklad totožnosti. Správní poplatek je pro motocykl do 50 ccm 300,- Kč, motocykl nad 50 ccm (vč. motocyklu s postranním vozíkem) 500,- Kč, motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč.

VI. Testování silničního vozidla (vozidla tzv. “mající bílé značky”)

Testování na historickou původnost provede klubová testovací komise. Její provedení je podobné prvnímu stupni testování historického vozidla. Žadatel po dohodě přistaví vozidlo, vyplní on-line “Žádost o provedení testování historického vozidla” a dodá tři páry fotografií (viz čl. IV.).

Testování je i dokladem pro pojišťovnu pro snížení sazby za povinné ručení.

VII. Pravidelné testování

1. Pro koho?

Týká se vozidel již otestovaných – historických vozidel, jimž byl vydán průkaz historického vozidla, příp. vozidel registrovaných v registru silničních vozidel testovaných na historickou původnost.

2. Co s sebou?

  1. Především vozidlo, které chci otestovat!

  2. Průkaz historického vozidla, ve kterém je alespoň jedno políčko pro prodloužení testování ještě volné! Plný průkaz nelze prodloužit, je nutno ho na místně příslušném registračním místě vyměnit za nový.

  3. Osvědčení o registraci vozidla – tzv. „malý techničák“.

  4. Původní „Žádost o testování HV“ – pro kontrolu zápisu v informačním systému.

3. Postup

Pravidelné testování je prováděno dvoustupňově. Klubová testovací komise (KLTK) zhodnotí historickou původnost, krajská testovací komise (KTK) zjišťuje technickou způsobilost historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

Žadatel přednostně kontaktuje „svou“ KLTK, která prováděla prvotní testování pro vydání průkazu HV (příp. provedla poslední přetestování). Je to z důvodu toho, že vozidlo i majitele „zná“, ví, kde, co a jak prováděla, kde je jaká drobnost, kterou jiná komise bude muset složitě hledat, zjišťovat atp.

Klubová testovací komise provede kontrolu po stránce historické původnosti, vozidlo nafotí a tyto aktuální fotografie vloží do IS FKHV. Po kladném výsledku testování žádost uzavře a odešle do krajského stupně testování.

Žadatel je dále povinen projít prohlídkou v odborné dílně, jak vyžaduje vyhláška č. 355/2006 Sb. Formulář protokolu je ke stažení zde, případně jej žadatel obdrží na klubovém testování.

Formulář „Protokolu o technické prohlídce historického vozidla“ musí být potvrzen a v dolní části podepsán také členem krajské testovací komise!

To znamená, že je přinejmenším vhodné provedení prohlídky v odborné dílně s krajským komisařem zkonzultovat!

Předseda krajské testovací komise poté, co proběhne testování u klubové testovací komise s kladným výsledkem a je mu předložen vyhovující „Protokol o technické prohlídce historického vozidla“, vyznačí do průkazu HV novou platnost testování HV.

Pozn.: Vozidla registrovaná v registru silničních vozidel („na bílých značkách“) do druhého stupně již nepokračují, testování je pro ně již hotové na úrovni klubového testování.

VIII.

Za provedená testování je klubem vybírán stanovený příspěvek – prvotní testování 3000,- Kč, pravidelné přetestování 300,- Kč. Příspěvky pro FKHV za krajský stupeň testování tímto nejsou dotčeny.

IX.

Komisaři klubové testovací komise VCC Třebíč a krajské testovací komise Kraje Vysočina:

Miroslav Janko, tel.: 775 277 128, e-mail: mira.janko@seznam.cz

Bc. Radek Veleba, tel.: 724991931, e-mail: dlaboch@seznam.cz

Přílohy:

zákon č. 56/2001Sb.

§ 79c

(1) Vlastník silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, může požádat o provedení testování tohoto silničního vozidla.

(2) Testování silničního vozidla uvedené v odstavci 1 provádí právnická osoba uvedená v § 79b odst. 2. Výsledek testování se uvede v protokolu o testování, který právnická osoba vydá vlastníkovi silničního vozidla. Výsledek testování platí nejdéle 24 měsíců ode dne, ve kterém se testování historického vozidla provedlo.

(3) Vlastník silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 může předložit protokol o platném testování silničního vozidla místně příslušnému úřadu pro registraci historického vozidla uvedeného v § 79a odst. 1 a požádat o uznání testování silničního vozidla nebo o zápis údaje o historické původnosti silničního vozidla do registru silničních vozidel. Místně příslušný úřad ověří platnost protokolu o testování a vydá vlastníkovi silničního vozidla doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost, popřípadě zapíše údaj o historické původnosti silničního vozidla do registru silničních vozidel a do technického průkazu silničního vozidla. Doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost je platný do dne ukončení platnosti protokolu o platném testování, který je jím uznáván.

vyhláška 355/2006 Sb.

§6, odst. 4

Krajská testovací komise kontroluje stav

a) u historických automobilů

1. přední a zadní nápravy,

2. funkčnosti řízení,

3. funkčnosti osvětlení,

4. funkčnosti brzd,

5. karoserie, rámu, upevnění motoru, stav výfukového potrubí a tlumičů,

6. upevnění sedaček,

7. průhlednosti předních a bočních oken v prostoru u řidiče,

8. opotřebení pneumatik,

9. funkčnosti bezpečnostních pásů, je-li jimi automobil vybaven,

b) u historických motocyklů

1. funkčnosti osvětlení,

2. rámu,

3. opotřebení pneumatik,

4. funkčnosti brzd,

5. funkčnosti tlumičů, je-li jimi motocykl vybaven.