Testování historického vozidla

I. Předpisová základna

Testování historických vozidel je prováděno dle zákona č. 56/2001 Sb. (dále jen zákon) a jeho prováděcí vyhlášky č. 355/2006 Sb. (dále jen vyhláška) oboje v aktuálním znění. Jako základní podmínku zákon stanovuje minimálně 30 let stáří vozidla. Dále stanovuje podmínky pro provádění testování vozidel zapsaných v registru silničních vozidel (mající tzv. bílé značky) na historickou původnost (viz níže citace zákonů). Jedná se o to, že v případě převodu vozidla, které splní podmínky pro historické vozidlo, bude toto moci být osvobozeno od emisního poplatku dle zák. č. 542/2020 Sb.

II. Historické vozidlo

Jako historické lze otestovat vozidlo starší 30 let, které je v historicky korektním stavu, ať již původní či renovované. Nepřípustné jsou jakékoliv nedobové úpravy a doplňky.

III. Testování

Testování na historickou původnost provádí klubová testovací komise (KLTK) – právnická osoba, která má oprávnění udělené Mezinárodní federací historických vozidel, podle Mezinárodního technického kodexu Mezinárodní federace historických vozidel – FIVA, International Technical Code.

IV. Doklady k testování

Základním dokumentem je vyplněná “Žádost o provedení testování historického vozidla”. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů. Formulář se vyplňuje on-line formou na tomto odkazu. Zde žadatel vyplní své kontaktní údaje, technické údaje o vozidle, stručnou historii vozidla, kdo jej renovoval atd. Současně také vloží fotografie vozidla, jak jej systém navede. Formulář, samozřejmě, může na základě pověření žadatele vyplnit jeho zástupce, či přímo testovací komisař.

Jak je vyžadováno vyhláškou, žadatel nechá vyhotovit 1 pár barevných fotografií vozidla formátu 6 x 9 cm (tzv. naležato) zhotovených na lesklém fotopapíře. Vozidlo musí být přes celý formát s nerušivým pozadím (ideálně bílá, šedá zeď atp.) Pro všechna vozidla s výjimkou motocyklů v provedení solo je stanoveno provedení fotografií z pohledu levo-předního a z pohledu pravo-zadního. Motocykly v solo provedení (bez postranního vozíku) se fotí kolmo zleva a kolmo zprava.


Na fotografiích bude vozidlo tak, jak bude provozováno na pozemních komunikacích. Veškeré původní (neplatné) registrační značky musí být odstraněny.

Vozidlo žadatel přistaví k provedení klubového testování dle dohody na níže uvedených kontaktech. Klubová komise provede testování vozidla a výsledek zapíše do on-line žádosti.

Následně žádost dokončí a elektronicky odešle k potvrzení pověřenému komisaři Federace klubů historických vozidel (dále jen pověřený komisař). Po kontrole a odsouhlasení je žádost klubovou komisí vytištěna podepsána žadatelem a předána zpět pověřenému komisaři, který ji vloží do Informačního systému technických prohlídek spravovaným Ministerstvem dopravy ČR.

Tímto je proces testování na historickou původnost ukončen a žadatel s vozidlem navštíví kteroukoliv STK, která provede technickou prohlídku HV tak, jak je stanoveno vyhláškou o technických prohlídkách vozidel č. 211/2018 Sb. a její přílohou č. 23.

V. Registrace historického vozidla

Registr historických a sportovních vozidel zaregistruje historické vozidlo na základě předložené “Žádosti o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel”. Přílohou je “Žádost o provedení testování historického vozidla”, protokol o technické prohlídce HV s kladným výsledkem, 1 pár fotografií vozidla, doklad o uzavřeném povinném ručení (tzv. zelená karta), doklad totožnosti. Správní poplatek je pro motocykl do 50 ccm 300,- Kč, motocykl nad 50 ccm (vč. motocyklu s postranním vozíkem) 500,- Kč, motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč.

VI. Testování silničního vozidla (vozidla tzv. “mající bílé značky”)

Testování na historickou původnost provede klubová testovací komise. Její provedení je podobné testování historického vozidla. Žadatel po dohodě přistaví vozidlo, vyplní on-line “Žádost o provedení testování historického vozidla” (viz čl. IV.).

Testování je i dokladem pro pojišťovnu pro snížení sazby za povinné ručení.

VII. Pravidelné testování

1. Pro koho?

Týká se vozidel již otestovaných – historických vozidel, jimž byl vydán průkaz historického vozidla, příp. vozidel registrovaných v registru silničních vozidel testovaných na historickou původnost.

2. Co s sebou?

  1. Především vozidlo, které chci otestovat!

  2. Průkaz historického vozidla, ve kterém jsou alespoň dvě políčka pro prodloužení testování ještě volná! Plný průkaz nelze prodloužit, je nutno ho na příslušném registračním místě vyměnit za nový.

  3. Osvědčení o registraci vozidla – tzv. „malý techničák“.

  4. Původní „Žádost o testování HV“ – pro kontrolu zápisu v informačním systému – není podmínkou, ale usnadní nám práci.

3. Postup

Klubová testovací komise (KLTK) hodnotí historickou původnost.

Žadatel přednostně kontaktuje „svou“ KLTK, která prováděla prvotní testování pro vydání průkazu HV (příp. provedla poslední přetestování). Je to z důvodu toho, že vozidlo i majitele „zná“, ví, kde, co a jak prováděla, kde je jaká drobnost, kterou jiná komise bude muset složitě hledat, zjišťovat atp.

KLTK provede kontrolu po stránce historické původnosti, vozidlo nafotí a tyto aktuální fotografie vloží do IS FKHV. Po kladném výsledku testování žádost uzavře a elektronicky odešle k potvrzení pověřenému komisaři. Po kontrole a odsouhlasení je žádost klubovou komisí vytištěna podepsána žadatelem a předána zpět pověřenému komisaři, který ji vloží do Informačního systému technických prohlídek spravovaným Ministerstvem dopravy ČR. Současně pověřený komisař v průkazu HV vyznačí platnost testování na historickou původnost s platností na 5 let, podepíše a orazítkuje.

Žadatel je dále povinen absolvovat prohlídku na STK. Tam předloží „Žádost o provedení testování historického vozidla“, průkaz HV s vyznačeným platným testováním a osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý techničák). Po úspěšném absolvování technické prohlídky STK vyznačí do průkazu HV platnost na 5 let od data testování na historickou původnost.

Ve výsledku budou v průkazu dvě razítka s podpisy (KLTK a STK) a se stejnými daty platnosti.

Pozn.: Vozidla registrovaná v registru silničních vozidel („na bílých značkách“) procházejí systémem technických prohlídek standardně, jak jim to nařizuje zákon č. 56/2001 Sb.

VIII.

Za provedená testování je klubem vybírán stanovený příspěvek – prvotní testování 3000,- Kč, pravidelné přetestování 1500,- Kč. Příspěvky pro FKHV za testování tímto nejsou dotčeny.

IX.

Komisaři klubové testovací komise VCC Třebíč:

Miroslav Janko, tel.: 775 277 128, e-mail: mira.janko@seznam.cz

Bc. Radek Veleba, tel.: 724991931, e-mail: dlaboch@seznam.cz

Pověřený komisař FKHV:

Bc. Radek Veleba, tel.: 724991931, e-mail: dlaboch@seznam.cz

Přílohy:

zákon č. 56/2001 Sb.

§ 79c

(1) Vlastník silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, může požádat o provedení testování tohoto silničního vozidla.

(2) Testování silničního vozidla uvedené v odstavci 1 provádí právnická osoba uvedená v § 79b odst. 2. Výsledek testování se uvede v protokolu o testování, který právnická osoba vydá vlastníkovi silničního vozidla. Výsledek testování platí 5 let ode dne, ve kterém se testování vozidla provedlo.

(3) Vlastník silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 může předložit protokol o platném testování silničního vozidla místně příslušnému úřadu pro registraci historického vozidla uvedeného v § 79a odst. 1 a požádat o uznání testování silničního vozidla nebo o zápis údaje o historické původnosti silničního vozidla do registru silničních vozidel. Místně příslušný úřad ověří platnost protokolu o testování a vydá vlastníkovi silničního vozidla doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost, popřípadě zapíše údaj o historické původnosti silničního vozidla do registru silničních vozidel. Doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost je platný do dne ukončení platnosti protokolu o platném testování, který je jím uznáván.