Testace HV

I. Předpisová základna

Testování historických vozidel je prováděno dle vyhlášky č. 144/2012Sb. Tato vyhláška kromě jiného stanovuje min. 30 let jako hranici pro zařazení vozidla jako historického. Dále stanovuje podmínky pro provádění testování vozidel zapsaných v registru silničních vozidel (mající tzv. bílé značky) na historickou původnost dle zák 56/2001Sb (viz níže citace zákonů). Jedná se o to, že v případě převodu vozidla, které splní podmínky pro historické vozidlo, bude toto moci být osvobozeno od poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků dle zák 185/2001Sb.

 II. Historické vozidlo

Jako historické lze otestovat vozidlo starší 30-ti let, které je v historicky korektním stavu, ať již původní či renovované. Nepřípustné jsou jakékoliv nedobové úpravy a doplňky.

III. Testování

Testování je prováděno dvoustupňově. Klubová testovací komise zhodnotí historickou původnost, krajská testovací komise zjišťuje technickou způsobilost historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

IV. Doklady k testování

Základním dokumentem je vyplněná “Žádost o provedení testování historického vozidla”. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů. Formulář je zde jako editovatelný soubor ve formátu .doc. Je nutno jej vyplnit v počítači a vytisknout. Následně pak máte možnost jej uložit pro případnou další potřebu (např. zaslání e-mailem). Zde je také návod pro vyplnění.

Žadatel k žádosti přiloží 6 párů barevných fotografií vozidla formátu 6 x 9 cm zhotovených na lesklém fotopapíře. Vozidlo musí být přes celý formát s nerušivým pozadím (ideálně bílá, šedá zeď ap.) Pro všechna vozidla s výjimkou motocyklů v provedení solo je stanoveno provedení 6-ti fotografií z pohledu levo-předního a 6-ti z pohledu pravo-zadního. Motocykly v solo provedení (bez postranního vozíku) se fotí kolmo zleva a kolmo zprava. Viz ukázky.

Na fotografiích bude vozidlo tak, jak bude provozováno na pozemních komunikacích. Tzn. i s případnou světelnou rampou na zádi vozidla, s blikači ap. Naopak veškeré původní registrační značky musí být odstaněny.

Vozidlo žadatel přistaví k provedení klubové testace dle dohody na níže uvedených kontaktech. Klubová komise provede testování vozidla a výsledek zapíše do žádosti. Žadatel obdrží zpět originál a tři kopie (čtvrtá zůstává komisi pro archivaci). Na originál i kopie žádostí se vylepí po páru fotografií, poslední pár je pro vylepení do průkazu historického vozidla.

Krajská testovací komise provede ověření technické způsobilosti pro provoz na pozemních komunikacích. Doporučujeme nechat si vystavit protokol z kterékoliv stanice technické kontroly o technické prohlídce na žádost zákazníka. U vozidel s konstrukční rychlostí nad 100 km/hod vyžadujeme minimálně protokol z válcové zkušebny brzd. Předseda komise vrátí žadateli podepsaný originál a jednu kopii žádosti (jednu kopii uschová pro archiv krajské komise a jednu zasílá na Federaci klubů historických vozidel ČR).

V. Registace historického vozidla

Místně příslušný úřad se sídlem v krajském městě (v případě Třebíče je to magistrát města Jihlavy) zaregistruje historické vozidlo na základě předložené “Přihlášky k registraci historického vozidla”. Přílohou jsou originál a kopie “Žádosti o provedení testování historického vozidla”, 1 pár fotografií vozidla, zelená karta – doklad o uzavřeném povinném ručení, doklad totožnosti. Správní poplatek je pro motocykl do 50ccm 300,- Kč, motocykl nad 50 ccm (vč. motocyklu s postranním vozíkem) 500,-Kč, motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,-Kč.

VI. Testování silničního vozidla (vozidla tzv. “mající bílé značky”)

Testování na historickou původnost provede klubová testovací komise. Její provedení je podobné prvnímu stupni testování historického vozidla. Žadatel po dohodě přistaví vozidlo, doloží vyplněnou “Žádost o provedení testování historického vozidla” společně se třemi páry fotografií (viz. čl. IV.). Testování je dokladem pro pojišťovnu pro snížení sazby za povinné ručení.

Zde je průvodní dopis ředitele odboru provozu silničních vozidel MD ČR prezidentu FKHV ČR o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost. Testace pro osvobození od poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků neprovádějí klubové testovací komise, ale je určeno 14 pověřených testovacích komisí pro celou ČR. Jejich předsedové jsou v zásadě totožní s předsedy krajských testovacích komisí. Poplatek je stanoven na 3000,- Kč za testování jednoho každého vozidla od malého motocyklu po kloubový autobus. Formulář žádosti o uznání testování silničního vozidla, kterou vyplňuje majitel vozidla je zde.

VII. Pravidelné testování

Provozovatel historického vozidla je povinnen vždy do 31. 5. kalendářního roku požádat o pravidelné testování. Termíny VCC Třebíč vyhlašuje pravidelně na druhou půli dubna.

VIII.

Za provedená testování je vybírám stanovený příspěvek dle kategorie vozidla.

IX.

Kontakt na předsedu klubové testovací komise VCC Třebíč:

Miroslav Janko, mobil 775 277 128, e-mail mira.janko@seznam.cz

Přílohy:

část zákona č. 56/2001Sb.

§ 79c

(1) Provozovatel silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel a které je podle pravidelné technické prohlídky technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, může požádat o provedení testování tohoto silničního vozidla.

(2) Testování silničního vozidla uvedené v odstavci 1 provádí právnická osoba uvedená v § 79b odst. 2. Výsledek testování se uvede v protokolu o testování, který právnická osoba vydá provozovateli silničního vozidla. Výsledek testování platí nejdéle do 31. května kalendářního roku

následujícího po kalendářním roce, ve kterém se testování historického vozidla provedlo.

(3) Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 může předložit protokol o platném testování silničního vozidla místně příslušnému úřadu pro registraci historického vozidla uvedeného v § 79a odst. 1 a požádat o uznání testování silničního vozidla. Místně příslušný úřad ověří platnost protokolu o testování a vydá provozovateli silničního vozidla doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost. Doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost je platný do dne ukončení platnosti protokolu o platném testování, který je jím uznáván, nejdéle však do 31. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se testování historického vozidla provedlo.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a podmínky testování silničního vozidla podle odstavce 1, vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla a vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.

Část zákona č. 185/2001 ve znění změny zákona č. 297/2009

§ 37e

Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

(1) Žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel podle jiného právního předpisu31f) je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.

(2) Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále žadatelé, u nichž k přeregistraci podle odstavce 1 dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.

(3) Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství31g) ve výši

a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,

b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,

c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b).

Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3, a dále v případě historických vozidel podle jiného právního předpisu (historická vozidla zapsaná v registru historických a sportovních vozidel – pozn. autora) a vozidel zapsaných v registru silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost podle jiného právního předpisu.